Kontakt

Polskie Centrum LCA

ul. Szelągowska 49

61 – 626 Poznań

tel.: (0-61) ???…..

fax.: (0-61) 855-39-92

e-mail: info@pclca.pl

www: pclca@org

LCA – nowe narzędzie!


dla: Przedsiębiorstw, które:

–          planują udoskonalić lub zmienić technologię

–          chcą oceniać wpływ swoich produktów i usług na środowisko

–          chcą kreować  ekologiczny wizerunek firmy i budować na tej podstawie przewagę nad konkurencją

–          doceniają ochronę środowiska

–          chcą się ciągłe doskonalić

dla: Jednostek administracji publicznej, które:

–          chcą efektywności polityki ekologicznej Państwa “zorientowanej produktowo”

–          wdrażają  przepisy prawne  i inicjatywy z zakresu Zintegrowanej Polityki Produktowej, “zazieleniania” zamówień publicznych, ekoznakowania

–          szukają ilościowych narzędzi oceny technologii i sektorów gospodarki przez pryzmat ich oddziaływania na środowisko

–          szukają  nowych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji

Oferta

ANALIZY LCA

–     wykonywanie analiz LCA

–     weryfikowanie analiz LCA  pod kątem zgodności z normami ISO 14040x

 

DORADZTWO

W zakresie:

–     wykonywania badań LCA: określanie jednostki funkcjonalnej, zbieranie danych (kwestionariusze), procedury alokacji, interpretacja wyników, raportowanie analiz LCA

–     możliwości stosowania LCA przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządowe

–     interpretacji norm ISO 14040x

–     ekoprojektowania

–     znakowania ekologicznego

–     zielonych zamówień publicznych

 

SZKOLENIA

Z zakresu:

–     metodyki LCA

–     zastosowań LCA

–     norm ISO 14040x

PCLCA

MISJA
CELE
LUDZIE
PROJEKTY

MISJA

Polskie Centrum LCA powstało w 2009 roku z inicjatywy osób wywodzących się z polskich ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych zajmujących się oceną cyklu życia (LCA, ang. Life Cycle Assessment) oraz innymi technikami z zakresu zarządzania cyklem życia wyrobów (LCM, ang. Life Cycle Management). Inspiracją do powstania Centrum były analogiczne organizacje działające w innych krajach, wprowadzające do praktyki gospodarczej ideę oceny cyklu życia. Wdrażanie w polskim przemyśle tych tak popularnych za granicą technik może spowodować wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej.

Polskie Centrum LCA zajmuje się zarówno najbardziej popularną i rozpoznawalną na świecie techniką LCA (ang. Life Cycle Assessment), jak również pokrewnymi, takimi jak ocena kosztów cyklu życia LCC (ang. Life Cycle Costing) oraz społeczna ocena cyklu życia SLCA (Social Life Cycle Assessment).

cele

Cele Polskiego Centrum LCA:

-     zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, poprzez wdrażanie rozwiązań powszechnie stosowanych w krajach wysoko rozwiniętych,

-     współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie wykorzystania LCA do: określania i optymalizacji produktów, usług i procesów; ekoprojektowania; systemów zarządzania środowiskowego; znakowania ekologicznego; oceny łańcucha dostaw czy projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych,

-     współpraca z jednostkami administracji publicznej w zakresie: zazieleniania zamówień publicznych; Zintegrowanej Polityki Produktowej; analiz sektorowych; BAT; znakowania ekologicznego; ekologizacji reform podatkowych,

-     wdrażanie do przemysłu i biznesu technik opartych na idei cyklu życia, takich jak ocena cyklu życia LCA, ocena kosztów cyklu życia LCC  oraz społeczna ocena cyklu życia SLCA,

-     popularyzowanie i promowanie idei cyklu życia w działalności podmiotów gospodarczych działających na terenie kraju,

-     działania na rzecz zwiększenia wiarygodności badań LCA realizowanych w kraju poprzez: gromadzenie i przetwarzanie danych reprezentatywnych dla Polski oraz weryfikację badań w odniesieniu do wymagań norm ISO 14040x,

-     wprowadzanie do praktyki idei oceny cyklu życia i wykorzystania LCA jako narzędzia oceny problemów środowiskowych

LUDZIE

Ludzie LCA

 

dr Joanna Kulczycka Dyrektor Centrum


dr inż. Przemysław Kurczewski


dr inż. Anna Lewandowska


dr inż. Robert Lewicki


mgr inż. Agata Witczak

dr inż. Joanna Witczak


dr inż. Jędrzej Kasprzak


 

PROJEKTY

W PRZYGOTOWANIU

Współpraca

Zapraszamy do partnerskiej współpracy lub objęcia patronatem:

–     przedsiębiorstwa zainteresowane wdrażaniem technik LCM i LCA do praktyki gospodarczej,

–     jednostki naukowe,

–     ośrodki badawczo-rozwojowe,

–     instytucje odpowiedzialne za rozwój technik LCM,

–     firmy opracowujące narzędzia informatyczne wspomagające badania oraz tworzące odpowiednie bazy danych,

–     firmy dostarczające dane krajowe do analiz typu LCA.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z Polskim Centrum LCA prosimy o kontakt z sekretariatem Centrum.